Regulamin reklamacji

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług pośrednictwa finansowego składanych do Finanz-Dom Krzysztof Białasiewicz z siedzibą Białystok ul. Biebrzańska 39.

1. Reklamacje dotyczące oferowanych usług finansowych mogą być zgłaszane w formie:

a) pisemnej, na adres siedziby Finanz Dom Krzysztof Białasiewicz

b) elektronicznej (wiadomość e-mail) na adres: zapytania@finanz-dom.pl

c) bezpośrednio w biurze przy ul. Waryńskiego 2, 15- 461 Białystok

d) dzwoniąc pod numer komórkowy +48 664941110 – (opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci)

2. Reklamacje powinny zawierać:

  • imię, nazwisko;
  • adres do korespondencji;
  • numer telefonu, podpis;
  • szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia;
  • oczekiwania i żądania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji;
  • zgodę/brak zgody na przesłanie klientowi odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną.

3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.

4. Finanz Dom rozpatruje niezwłocznie złożoną Reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia Reklamacji przez Klienta.

5. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Reklamacji jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, odpowiedź może być udzielona w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku będzie przysługiwało klientowi wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także określić przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

6. W zależności od okoliczności  Klient może być poproszony o złożenie dodatkowych informacji w formie pisemnej lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia Reklamacji.

7. Odpowiedź na Reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że klient złoży inną dyspozycję.

8. Odpowiedz na Reklamację będzie zawierać: – uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z wolą klienta, określenie terminu, w którym roszczenie podniesione zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

9. W przypadku sporu powstałego miedzy Klientem a Finanz-Dom strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej.

10.W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta spór nie został rozwiązany, Klient ma prawo wystąpić do jednego z niżej wymienionego, podmiotu uprawnionego z wnioskiem o wszczęcie postępowania pozasądowego. Klient może zwrócić się o pomoc do:

  • Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
  • Bankowego Arbitrażu Konsumencki (Arbiter Bankowy) działający przy Związku Banków Polskich. Tryb i zasady prowadzenia przez Arbitra Bankowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich (zbp.pl)
  • Rzecznika Finansowego. Tryb i zasady prowadzenia przez Rzecznika Finansowego postępowań pozasądowych dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego (rf.gov.pl);

12. Klientom przysługuje również prawo sądowego rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez Finanz Dom.